Į pirmą puslapį
Rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyskupu konsekruotas popiežiaus BENEDIKTO XVI naujuoju Lietuvos Kariuomenės Ordinaru paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras GRUŠAS.
Paskelbta: 2010-08-22 21:02:35

 


Vyskupo nominato konsekracijos mišių iškilmėms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu koncelebravo Baltijos kraštų apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas

Paskirtasis Kariuomenės ordinaras mons. Gintaras Grušas

Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas Juozas Tunaitis, svečiai iš užsienio Minsko-Mogiliovo arkivyskupas Tadeuš Kondrusievič, Baltarusijos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Antoni Dziemianko, Lenkijos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Stanislaw Budzik, Bukarešto vyskupas augziliaras Cornel Damian (Rumunija), kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų ir užsienio šalių. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos valstybės vadovai, liuteronų ir stačiatikių bendruomenių atstovai. Pagal seną tradiciją vyskupą nominatą mons. Gintarą Grušą prie altoriaus atlydėjo du kunigai: kun. Liongin

as Virbalas SJ ir Lietuvos kariuomenės ordinariato kurijos kancleris kun. Rimas Venckus.
Iškilmėse buvo visiems parodytas ir perskaitytas liepos 2 d. popiežiaus Benedikto XVI pasirašytas raštas, kuriame skelbiama, jog Šventasis Tėvas priėmė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio atsistatydinimą iš Lietuvos Kariuomenės Ordinaro pareigų ir nauju Kariuomenės Ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių monsinjorą Gintarą Grušą. Mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis sakė,
kad vyskupo tarnystė skirta Kristaus pavyzdžiu tarnauti Dievo tautai. Apaštalai ir jų įpėdiniai savo tapatybę gauna iš Kristaus Gerojo Ganytojo. Ganyti kaimenę Kristaus pavyzdžiu – tai rodyti meilę, paskatinti gręžtis į Dievą.

Vyskupas – ne iškilmių papuošalas, o maldos ir dvasinio gyvenimo žmogus, kuris nebijo nepopuliarių sprendimų, skelbia tiesą, liudija Kristaus pergalę. Niekas negalės ganyti kaimenės, jei nebus paklusnus Kristui ir Bažnyčiai, kuriai patikėta nešti Dievo Dvasią visiems žmonėms. Kardinolas kvietė naująjį ganytoją nebijoti mokyti, aiškinti, tėviškai drausti. Ganytojo kelias kaip ir paties Kristaus – neatsiejamas nuo aukos. Tai neatskiriama vyskupo gyvenimo dalis. Niekas nematys maldos, kančios, aukos, bet tai Kristaus dovanoto pašaukimo dalis. Tai veiksminga tarnystė, per kurią Kristaus gyvenimas pasieks kitus. Svarbu nebijoti likti ištikimam Kristui, būti prieštaravimo ženklu, ginti tiesą ir ieškoti žmonių, kad juos būtų galima parvesti pas Dievą. Ganytojui svarbu ugdyti pagarbą žmogui, bendrystės dvasią, tautos meilę. Kardinolas ragino malda lydėti naująjį ganytoją, kad šis gerai atliktų savo misiją.
Po Visų šventųjų litanijos, kurios metu vyskupas nominatas buvo parpuolęs kniūbsčias prieš altorių, visi

mišiose dalyvaujantys vyskupai ant jo galvos uždėjo rankas. Tai primena Šventosios Dvasios dovanos perteikimą. Per konsekracinę maldą, siekiančią ankstyvuosius krikščionybės laikus, išlikusią Ipolito „Apaštalinėje tradicijoje“, diakonai virš vyskupo nominato galvos laikė atvertą Evangelijų knygą. Ši apeiga priminė, kad vyskupo uždavinys – drąsiai ir atvirai skelbti Evangeliją. Kristus savo pasirinktiems apaštalams suteikė Šventosios Dvasios jėgą. Jų pasiuntinybė ėjo per šimtmečius, kai apaštalų įpėdiniai vieni kitiems uždėdavo rankas ir šį veiksmą palydėdavo malda. Ant vyskupo nominato galvos pagal seną paprotį kardinolas išliejo šv. Krizmos, įteikė Evangelijų knygą ir ant dešinės rankos bevardžio piršto užmovė žiedą, kuris primena ištikimybės ženklą. Ant ganytojiško žiedo išgraviruoti būdingiausi motyvai iš vyskupo Gintaro Grušo herbo. Naujojo Lietuvos kariuomenės ganytojo herbo mėlyname fone pavaizduotas balandis, primenantis Šventąją Dvasią, dvylikos žvaigždžių vainikas, bylojantis apie Švenčiausiąją Mergelę M

ariją, raudonas ir baltas spinduliai, liudijantys Kristaus dovanojamas gailestingumo malones, o apačioje raudoname fone Gediminaičių stulpai primena vyskupo troškimą darbuotis dėl Lietuvos valstybės laisvės. Vyskupo tarnystės šūkis: „Gratia, Misericordia et Pax“ (Malonė, Gailestingumas ir Ramybė). Ant naujojo vyskupo galvos buvo uždėta mitra kaip šventumo siekio ženklas, jam įteiktas pastoralas – vyskupo kaip ganytojo pareigų simbolį. Po Komunijos maldos visiems giedant iškilmingą padėkos himną „Tave, Dieve, garbinam“ naujasis vyskupas, lydimas vyskupų ko-konsekratorių Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, ėjo per Vilniaus arkikatedrą laimindamas žmones.
Po visų iškilmių naujai konsekruotas vyskupas Gintaras Grušas padėkojo Dievui ir žmonėms už suteiktas dovanas. Jis prisiminė, kad jau trečią kartą atsigulė ant šios katedros grindų, atsiliepdamas į Dievo ir Bažnyčios kv

ietimą pašvęsti savo gyvenimą Jam ir Katalikų Bažnyčiai, nes šioje šventovėje priėmė diakono, kunigo ir dabar vyskupo šventimus. Naujasis vyskupas pabrėžė, kad šią šventę atvedė Dievo malonė ir patikėtą misiją galės atlikti tik su Šventosios Dvasios suteiktomis dovanomis. Ganytojas dėkojo tėveliams ne tik už gyvybę bei auklėjimą, bet ir už perduotą tikėjimo dovaną ir jų ištikimos meilės Dievui ir vienas kitam pavyzdį. Vyskupas dėkojo Šventajam Tėvui ir jo atstovui Lietuvoje – nuncijui arkivyskupui Luigi Bonazzi, už parodytą pasitikėjimą, suteiktą misiją ir jo. Vyskupas pabrėžė, kad ši šventės data sieja iškilmės dalyvius su Šventuoju Sostu, nes prieš septyniolika metų rugsėjo ketvirtąją Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje. Naujasis vyskupas išreiškė padėką kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ne tik už šventimus, bet ir už pakvietimą atvykti darbuotis į Lietuvą, už tėvišką meilę ir pasitikėjimą, taip pat visiems Lietuvos ganytojams, su kuriais per visus tarnystės metus teko laimė bendradarbiauti. Vyskupas Gintaras Grušas dėkojo visi

ems kunigams, vienuoliams, pasauliečiams, kurie iš toli ir arti lydėjo malda, džiaugėsi naujais savo bendradarbiais Lietuvos Kariuomenės Ordinariate, kuriame buvo šiltai priimtas į bendruomenę.
Po iškilmių visi norintys galėjo vyskupą Gintarą Grušą pasveikinti prie Vilniaus arkikatedros varpinės.
Iškilmingas mišias transliavo Lietuvos televizija. Tai antroji šiais metais Vilniaus arkikatedroje vykusi vyskupo konsekracija.


 

aukštyn