Į pirmą puslapį

Maldos

Maldos už tėvynę prašant šv. Kazimiero užtarimo

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, didis Dangaus Karalienės, Švenčiausios Marijos garbintojau, daug kartų parodęs ypatingą globą savo Tėvynei, teikis, meldžiame, ją globoti ir visuose reikaluose padėti. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad mūsų jaunimas suprastų skaistaus ir doro gyvenimo grožį ir kad Viešpaties tėviškoji Apvaizda vestų visą tautą savo įstatymų meilės keliu į taiką ir gerovę.
Amen.

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,
tikime, tave esant mūsų tautos ir šios tėvynės ypatinguoju Globėju pas visagalį Dievą, tad pažvelk į šią mūsų nelaimę ir sielvartą. Tebeužvaldo nedori mūsų priešai schizmatikai... Tu mūsų viltis, tu mūsų apsauga. Pagailėk tad tavosios pagalbos meldžiančios tėvynės. pagailėk tautos, iš kurios esi kilęs ir kuriai padovanojai savo švenčiausius palaikus ir skaisčiausias relikvijas. Neapleisk mūsų, netekusių bet kokios žmogiškos vilties ir paguodos, nes galingas esi tu, per kurį Aukščiausiasis kasdien įvykdo tiek nuostabių dalykų.
Amen.

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, ypatingasis Lietuvos Globėjau, sostinės angele, Tėvynės Gelbėtojau, priešų nugalėtojau, užstok prieš Aukščiausiąjį mūsų žemę ir lydėk visus jos gyventojus, kad doras gyvenimas, tvirtas tikėjimas ir artimo meilė būtų mūsų gyvenimo pagrindas. Amen.

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,
GLOBOK mūsų Lietuvą, pažadink jai šventų vadų,
kurie, kaip tu kitados, vadovautų jai išmintimi,
teisumu ir meile.

SURINK visus savo tėvynainius, brolius ir seseris,
išblaškytus po platų pasaulį, kad jie tavo
užtariami grįžtų, kaip tu grįžai iš svetimos
į savąją žemę.

IŠMELSK malonės, kad mūsų maža tauta
būtų tarsi žiburys ant kalno,
spindinti skaidriu tikėjimu, karšta meile
ir nepalaužiama viltimi.
Amen.

 

aukštyn
Šv. Kazimieras.
Šv. Kazimieras. Vario raižinys, 1671 m.